REGULAMIN KONKURSU "Panorama z nagrodami" 22.02.2013

Redakcja Telemagazyn
Redakcja Telemagazyn
REGULAMIN KONKURSU "Panorama z nagrodami" 22.02.2013

§ 1. Założenia wstępne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Panorama z nagrodami" i zwany dalej "Konkursem".
 2. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.503.000 zł, NIP: 522-01-03-609, zwana dalej "Organizatorem".
 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs organizowany jest w okresie od 22 lutego 2013 r. do 07 marca 2013r., z tym, że termin przyznania, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu do 5 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzców.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Koordynatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób o których mowa w pkt 6 powyżej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ), zwane dalej "Uczestnikiem".
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.telemagazyn.pl
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
 9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana "Komisją") w składzie: Magdalena Chudzikiewicz, Małgorzata Burcewicz, Paweł Pakosz.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające kryteria określone w par. 1 pkt 7, które w okresie trwania Konkursu przesłały SMS-a na numer 72355, prefiks TMK kropka i bezpośrednio za nią poprawne hasło z krzyżówki. Prawidłowo przesłany SMS powinien zawierać prefiks i hasło na przykład: "TMK.Nowy Tele Magazyn" wysłany na numer 72355. Koszt SMS-a do 160 znaków 2,46 zł z VAT. W SMS-ie nie należy używać polskich znaków. Pomiędzy wyrazami należy stosować odstępy. SMS może zawierać do 160 znaków, (włączając: znaki interpunkcyjne, spacje, cyfry, litery i prefiks ). W przypadku przekroczenia ustalonego limitu znaków opłata zostanie powiększona o kolejną stawkę.
 2. Organizator dopuszcza również możliwość przesłania rozwiązania krzyżówki za pośrednictwem kartki pocztowej, zaadresowanej na adres redakcji: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 z dopiskiem: Tele Magazyn - Krzyżówka. Do konkursu dopuszczeni zostaną nadawcy kartek z poprawnymi odpowiedziami, które dotrą do redakcji nie później niż do 07 marca. Nadesłana kartka pocztowa powinna zawierać prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, dane Uczestnika konkursu oraz telefon kontaktowy.
 3. Nagrody w postaci : 3 zestawów książek "Ojciec Grande" zostaną przekazana 3 osobom ,które prześlą poprawne odpowiedzi wybrane przez Komisję.

§ 3. Nagrody

 1. Nagrodami są : 3 x zestawy książek "Ojciec Grande" Nagrodę otrzyma 3 Uczestników konkursu, których numery telefonu lub kartki pocztowe zostaną wybrane przez Organizatora w dniu 11.03.13
  Grudnia ze wszystkich, poprawnie nadesłanych zgłoszeń do konkursu.
 2. Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej najpóźniej do dnia 15 marca 2013 r. na numer telefonu komórkowego, z którego uczestnik dokonał połączenia z numerem konkursowym. Treść SMS-a, którego otrzyma osoba wytypowana do nagrody w Konkursie jest następująca: Wygrałeś w konkursie Krzyżówka Tele Magazynu. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 022 201 44 28. Dziękujemy za udział w konkursie. W przypadku Laureata, który zgłoszenia do konkursu dokonał przy pomocy kartki pocztowej, Organizator skontaktuje się z nim telefonicznie lub listownie. Nagroda zostanie wydana Laureatowi dopiero po przesłaniu przez niego oświadczenia o treści następującej:
  "Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu Panorama z nagrodami, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w tym wydania nagrody i ogłoszenia wyników na stronie //telemagazyn.pl." (Data i czytelny podpis)
 3. Oświadczenie powinno zostać przesłane do siedziby Organizatora lub na adres mailowy: [email protected] w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 4. W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu Organizator może odmówić przyznania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje osoba, która została wybrana w sposób opisany pkt 3 powyżej Regulaminu, która spełnia wszystkie warunki Konkursu.
 5. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na łamach Tele Magazynu.
 6. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę Konkursu do 27 marca 2013
 7. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie do 29 marca 2013 roku prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.
 10. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli jej Zwycięzca spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
 11. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem oraz otrzymanych nagród należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem siedziby Organizatora w terminie 3 dni od daty opublikowania listy Zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 41 moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem "Panorama z nagrodami" zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.".
 3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 5. Komisja konkursowa będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i jest jedynie uprawniona do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 6. Pozostałe

 1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.telemagazyn.pl
 3. Organizator oraz Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach z witryną www.telemagazyn.pl.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają SMSy. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja wysyłki nagrody, w tym w szczególności firmy kurierskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Jerzy Stuhr nie żyje. Aktor zmarł w wieku 77 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na telemagazyn.pl Telemagazyn