Regulamin konkursu "Dlaczego Ty powinieneś wygrać film Ocaleni"

Redakcja Telemagazyn
Regulamin konkursu "Dlaczego Ty powinieneś wygrać film Ocaleni"

§ 1. Nazwa.
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Dlaczego Ty powinieneś wygrać film Ocaleni"
§ 2. Organizatorzy.
1. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.503.000 zł, NIP 522-01-03-609, zwana dalej "Organizatorem", właściciel serwisu www.telemagazyn.pl.
§ 3. Miejsce i czas trwania.
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się 17.04.2013 r. o godzinie 10.00, a kończy w dniu 21.04.2013 r. o godzinie 23:59:59.
3. Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż 24.04.2013 r.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony i ogłoszony w serwisie www.telemagazyn.pl, zwanym dalej w treści regulaminu Serwisem.

§ 4. Uczestnicy Konkursu.
1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§5. Zasady Konkursu.
1. Zadaniem uczestnika jest zarejestrowanie się w Serwisie (jeżeli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem)i odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego to Ty powinieneś wygrać film?"
3. Przesłany materiał powinien zawierać: odpowiedź tekstową na pytanie konkursowe, zwaną dalej Materiałem Konkursowym.
4. Decyzję o przyjęciu na Konkurs nadesłanego Materiału Konkursowego podejmuje Organizator.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody (licencja) na wielokrotne, nieograniczone w czasie i miejscu, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych Materiałów Konkursowych na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity,
c. obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe,
e. retransmisja Materiału Konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań,
f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max
6. Poprzez zgłoszenie Materiału Konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej.
§ 6. Dane osobowe.
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na o trzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane przez Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
§ 7. Zgłoszenie do Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 17.04.2013 od godziny 10.00, do 21.04.2013 r. do
godziny 23:59:59 odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego to Ty powinieneś wygrać film?"
2. Materiały nadesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze osób nagrodzonych.
3. Ocena Materiałów konkursowych przez Jury nastąpi do 24.04.2013 r.
4. Jury wybierze dziesięć Materiałów Konkursowych, których autorzy zostaną nagrodzeni.
§ 8. Nagrody w konkursie.
1. 10 nagród:
Miejsca: I, II, III,IV,V, VI, VII, VIII, IX, X - film "Ocaleni" na dvd
2. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia.
3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jeden Materiał Konkursowy.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu.
5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie odeśle danych adresowych do wysyłki w ciągu 14 dni roboczych, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz przekazania mu nagrody.
§ 9. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w nowym brzmieniu na stronie //telemagazyn.pl. Zmiany nie naruszają praw już nabytych.
2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Domaniewska 41 oraz na stronie //telemagazyn.pl.
3. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Jerzy Stuhr nie żyje. Aktor zmarł w wieku 77 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na telemagazyn.pl Telemagazyn